TrendyLady

Czwartek, 1 Września 2016

Idź do: Zdrowie Choroby - porady Zakażenie gronkowcem w szpitalu, co robic ... ?

Zakażenie gronkowcem w szpitalu, co robic ... ?

Email
861269_virus.jpg

Artykuł 361 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi: „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.” Oznacza to, że odszkodowaniu podlegają jedynie takie przypadki, w których zakres mieści się w granicach „normalności”, a więc np. pożar szpitala, czy wypadek ambulansu. W innym przypadku, np. zarażenia infekcją w placówce medycznej (np. gronkowiec, żółtaczka),  trzeba uzasadnić istnienie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy pobytem w szpitali, a zainfekowaniem organizmu. Często nie da się tego jednoznacznie dowieść, a jedynie ustalić prawdopodobieństwo. Wytwarza się więc na tym polu luka prawna, która pozostawia decyzje orzecznictwu sądowemu, który wydaje w podobnych sprawach różne wyroki.Warto pamiętać, że szpital, przyjmując pacjenta, wykonuje mu badania. Jeżeli wyniki nie wskazują na obecność choroby, która ujawniła się po pobycie w placówce medycznej, istnieje uzasadnione wysokie prawdopodobieństwo, że doszło tam do zakażenia. Co więcej, przyjmując pacjenta, zobowiązany jest do zapewnienia mu opieki, a co za tym idzie ochrony przed spowodowaniem u niego innej choroby. Dodatkowym argumentem może być zły stan sanitarny ośrodka, świadczącego pomoc medyczną. Do typowych zaniedbań należą: używanie niewysterylizowanego sprzętu, brak odpowiedniej izolacji od zakaźnie chorych.

Istnieje możliwość zawarcia ugody z placówką medyczną, gdyż proces jest zwykle długotrwały i pociąga olbrzymie koszta. Do kierownika szpitala kieruje się pismo, za potwierdzeniem wysłania i odbioru, o polubowne rozstrzygnięcie sprawy. Należy pamiętać o zachowaniu prawidłowiej chronologii i szczegółowego opisu procesu leczenia. W przypadku nie uzyskania satysfakcjonującej decyzji istnieje możliwość wystąpienia z powództwem cywilnym przeciw ośrodkowi medycznemu. Termin złożenia roszczenia o odszkodowanie upływa po trzech latach od czasu potwierdzenia informacji o chorobie, którego działania spowodowały uszczerbek na zdrowiu. Ważne jest, aby skompletować wszelkie informacje, dotyczące pobytu w szpitalu i przebytej choroby. Placówka zobowiązana jest, na wniosek pacjenta, sporządzić (odpłatnie) wyciągi, kopie, czy odpisy. Wniosek należy skierować do kierownika ośrodka medycznego ( art 18 ust. 4a-4f ustawy z 30 sierpnia 1991).W zależności od tzw. wartości przedmiotu sprawę rozpatruje albo sąd rejonowy albo okręgowy. Przy wzniesieniu pozwu należy uiścić opłatę, która wynosi 5% wartości przedmiotu sprawy, ale nie mniej niż 30 złotych, jednocześnie suma ta nie może przekraczać 100 000 złotych (art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W przypadku, gdy powód jest w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość  zwolnienia z kosztów  postępowania,  a także  przyznania mu adwokata z urzędu.

Rozróżniane są dwa rodzaje szkody: majątkowa i niemajątkowa.  W pierwszym przypadku odszkodowanie obejmuje: koszty leczenia, opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, odwiedzin ( w przypadku innego miasta) konieczności przestrzegania specjalistycznej diety, rekompensata  utraty możliwości zarobku, a także inne szkody, które prawo obejmuje swym zakresem. Istnieje rekompensata w postaci renty, kiedy poszkodowany nie jest już w stanie wykonywać pracy zarobkowej, bądź wypłaty jednorazowej, kiedy leczenie dobiegło końca. Do szkód niemajątkowych zaliczamy np. ból fizyczny, lub cierpienia psychiczne, typu upokorzenie, strach, czy niepewność. W takim przypadku, rozważana jest również finansowa rekompensata doznanej krzywdy.

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ
security image
Poniżej wpisz kod bezpieczeństwa

busy